Kallelse – Årsmöte 2019

Föreningen Pride Skaraborg kallar härmed till årsmöte 2019.
Årsmötet kommer att hållas söndagen den 28:e April .Tid och plats meddelas inom kort.


För att erhålla rösträtt under årsmötet ska medlemsavgiften på 100 kr/person betalas snarast via Swish: 123 156 65 87 (fler alternativ för att bli medlem finns på vår hemsida skovdepride.se/medlemskap)


Medlemmar anmäler sitt deltagande på årsmötet till skovdepride@gmail.com senast den 18e april. Anmäl då även eventuell specialkost.

DAGORDNING:

1) Årsmötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd för mötet
3) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4) Val av protokolljusterare och rösträknare.
5) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6) Fastställande av föredragningslista.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. a) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. b) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. ) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9) Beslut om disposition av föreningens resultat.
10) Val av a) föreningens ordförande fõr en tid av 2 år b) föreningens kassör för en tid av 1 år. c) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år d) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år e) revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 år f) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år g) Sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år
11) Årsmötets uttalande av föreningen.
12) Övriga frågor. (ej beslutsfrågor)
13) Mötet avslutas